Duševné vlastníctvo

Hodnota duševného vlastníctva

Výsledkami tvorivej výskumnej a vývojovej činnosti sú riešenia, ktoré sú predmetmi duševného vlastníctva. Tieto hodnoty sú hlavným a nenahraditeľným prvkom technologického pokroku a preto je správne vnímať ich ako majetok a výhodné zapezpečiť si na ne právnu ochranu.

Spôsoby právnej ochrany na predmety duševného vlastníctva sú: patent na vynález, ďalej osvedčenie o zápise: úžitkového vzoru, dizajnu, topografie polovodičového výrobku, ochrannej známky a označenia pôvodu výrobku do príslušných registrov.

Ochranu predmetov duševného vlastníctva, ktorá je kľúčová pre dobrú hospodársku a obchodnú spoluprácu v oblasti technológií, zabezpečujú úrady priemysleného vlastníctva. Na Slovensku je to
Úrad priemyselného vlastníctva v Banskej Bystrici.