Duševné vlastníctvo

Spôsoby ochrany duševného vlastníctva

Patent je ochranný dokument, ktorým udeľuje štát výlučné právo jeho majiteľovi na využívanie vynálezu počas určitého časového obdobia.

Patenty sa udeľujú na vynálezy, ktoré sú nové, zahŕňajú vynálezcovskú činnosť a sú priemyselne využiteľné. Patentovať možno nové výrobky, zariadenia a technológie, chemicky vyrobené látky, liečivá, priemyselne produkované mikroorganizmy, biotechnologické postupy a produkty získané s ich pomocou.

Patent nemožno udeliť na objavy alebo vedecké teórie, programy počítačov, nové odrody rastlín alebo plemená zvierat, spôsoby prevencie, diagnostiky chorôb a liečenia ľudí a zvierat, spôsoby klonovania ľudských jedincov a využitie ľudského embrya na priemyselné alebo obchodné účely. Nové odrody rastlín, nové spôsoby prevencie, diagnostiky a liečenia chorôb ľudí a zvierat je možné chrániť podľa iných právnych predpisov.

Na ochranu patentov sa vzťahuje zákon č. 435/2001 Z. z. o patentoch, dodatkových ochranných osvedčeniach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (patentový zákon).

Úžitkový vzor je forma právnej ochrany nových priemyselne využiteľných technických riešení, ktoré sú výsledkom vynálezcovskej činnosti z akejkoľvek oblasti techniky.

Za technické riešenie podľa tohto zákona sa nepovažujú najmä
a) objavy, vedecké teórie a matematické metódy,
b) estetické výtvory,
c) plány, pravidlá a spôsoby vykonávania duševnej činnosti, hier alebo obchodnej činnosti,
d) programy počítačov,
e) len uvedenie informácií.

Úžitkovým vzorom nemožno chrániť:
a) technické riešenia, ktorých využívanie by bolo v rozpore s verejným poriadkom alebo dobrými mravmi,
b) odrody rastlín a plemená zvierat,
c) v podstate biologické spôsoby vytvárania rastlín alebo zvierat,
d) chirurgické alebo terapeutické spôsoby liečenia ľudského tela alebo zvieracieho tela a diagnostické metódy a metódy prevencie chorôb využívané na ľudskom tele alebo zvieracom tele,
e) technické riešenia týkajúce sa výrobkov pozostávajúcich z biologického materiálu alebo obsahujúcich biologický materiál alebo spôsobu, prostredníctvom ktorého je biologický materiál vyrobený, spracovaný alebo využitý,
f) spôsoby výroby chemických látok,
g) spôsoby výroby farmaceutických látok
h) medicínske použitie látok a zmesí látok.

Práva a povinnosti vznikajúce z vytvorenia a uplatnenia úžitkových vzorov upravuje zákon č. 517/2007 Z. z. o úžitkových vzoroch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 495/2008 Z. z.

Dizajnide o vzhľad výrobku alebo jeho časti, spočívajúci najmä v znakoch línií, obrysov, farieb, tvaru, štruktúry alebo materiálov výrobku samotného, alebo jeho zdobení.

Prihlasovanie a konanie o prihláškach dizajnov a práva a povinnosti vyplývajúce z dizajnov zapísaných do registra, sú upravené zákonom č. 444/2002 Z. z. o dizajnoch.

Dizajnom sa chráni vonkajšia úprava výrobku. Výrobkom je priemyselne alebo remeselne vyrobený predmet vrátane súčiastok určených na zostavenie do jedného zloženého výrobku, obal, úprava, grafický symbol a typografický znak s výnimkou počítačových programov. Zloženým výrobkom je výrobok, ktorý sa skladá z niekoľkých súčiastok, ktoré môžu byť vymenené a ktoré umožňujú rozloženie a nové zostavenie výrobku. Predmetom ochrany je vyobrazený vzhľad výrobku alebo jeho časti. Rozsah ochrany je daný vyobrazením dizajnu tak, ako je zapísaný v registri. Inštitút zapísaného dizajnu nechráni technickú, konštrukčnú, funkčnú, materiálovú alebo inú podstatu výrobku.

Dizajn je spôsobilý ochrany, ak je nový a má osobitý charakter. Dizajn sa považuje za nový, ak nebol pred dňom podania prihlášky alebo pred dňom vzniku práva prednosti sprístupnený verejnosti zhodný dizajn. Dizajny sa považujú za zhodné, ak sa ich znaky líšia iba nepodstatne. Dizajn má špecifický charakter, ak celkový dojem, ktorý vyvoláva u informovaného užívateľa, sa líši od celkového dojmu, ktorý u takého užívateľa vyvoláva dizajn, ktorý bol sprístupnený verejnosti pred dňom podania prihlášky alebo pred dňom vzniku jeho práva prednosti.

Topografia polovodičového výrobku je séria akokoľvek zafixovaných alebo zakódovaných vzájomne súvisiacich zobrazení, znázorňujúca trojrozmerné usporiadanie vrstiev, z ktorých sa polovodičový výrobok skladá, pričom každé zobrazenie znázorňuje vzor alebo časť vzoru povrchu polovodičového výrobku na ktoromkoľvek stupni jeho výroby.
Podľa Zákona NR SR č. 146/2000 Z. z. o ochrane topografií polovodičových výrobkov v znení neskorších predpisov sú chránené topografie polovodičových výrobkov, ktoré sú výsledkom tvorivej duševnej činnosti pôvodcu, a ktoré nie sú v priemysle polovodičových výrobkov bežné. Ochrana podľa tohto zákona sa vzťahuje takisto na časti topografií, ktoré sú využiteľné samostatne, ako aj na zobrazenie slúžiace na výrobu topografie.
Doba trvania ochrany topografie sa skončí uplynutím 10 rokov od konca kalendárneho roka, v ktorom ochrana topografie vznikla.
Dodatkové ochranné osvedčenie slúži na ochranu liečiv a výrobkov na ochranu rastlín, ktoré môžu byť uvádzané na trh len na základe povolenia vydaného príslušným orgánom.
Dodatkové ochranné osvedčenie môže byť udelené na akékoľvek liečivo, resp. výrobok na ochranu rastlín, ktoré pred uvedením na trh podlieha správnemu povoľovaciemu konaniu, za predpokladu, že ku dňu podania žiadosti sú v Slovenskej republike splnené nasledovné požiadavky:

a) liečivo, resp. výrobok na ochranu rastlín je chránené platným základným patentom (slovenským alebo európskym s určením pre Slovenskú republiku),
b) bolo vydané platné povolenie uviesť predmetné liečivo, resp. výrobok na ochranu rastlín na trh ako liek alebo ako prípravok na ochranu rastlín,
c) na liečivo, resp. výrobok na ochranu rastlín nebolo v predchádzajúcom období udelené dodatkové ochranné osvedčenie,
d) povolenie podľa bodu b) je prvým povolením uviesť liečivo, resp. výrobok na ochranu rastlín na trh ako liek alebo prípravok na ochranu rastlín.

Ochranná známka je akékoľvek označenie, ktoré možno graficky znázorniť a ktoré tvoria najmä slová vrátane osobných mien, písmená, číslice, kresby, tvar tovaru alebo jeho obal, prípadne ich vzájomné kombinácie, ak takéto označenie je spôsobilé rozlíšiť tovary alebo služby jednej osoby od tovarov alebo služieb inej osoby.

Zákon č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach.

Dodatkové ochranné osvedčenie môže byť udelené len majiteľovi základného patentu alebo jeho právnemu nástupcovi (základný patent je patent, ktorý chráni liečivo, resp. výrobok na ochranu rastlín ako taký, prípravok na ochranu rastlín, spôsob výroby liečiva, resp. výrobku na ochranu rastlín alebo použitie liečiva, resp. výrobku na ochranu rastlín, a ktorý jeho majiteľ určil na účely konania o udelení osvedčenia).